EnglishVersion(Click here)
分享
好ㄟ~~很帥  不是爆音"8t"  是爆音趴踢唷 ~

TOP

好  你加入以後都不叫你8T  

TOP

8t~你要改名喔?5 u6 G3 O, h  u: `
改成趴踢如何?不錯吧
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

8t~你要改名喔?
' j9 _3 ]$ Q4 S+ B5 c改成趴踢如何?不錯吧
6 z; L" \+ W5 e% @! t8 |+ I爆音銀蠅 發表於 2010-10-20 10:30
1 ~- a+ H! g4 ?$ k

1 Y) V# ]- w/ S6 F: d( s4 s, p你這老蒼蠅~~~~~~~真是太愛惹我生氣惹
( w! w5 V# k* G1 e- t# c! ?我如果來這 就要活在你的"淫威"之下   當你的小弟 天天被你叫8t$ y$ a' k4 ~6 O: U, g* K1 n8 ~
我才不要惹

TOP

哈哈~~不會啦!!!
& v2 p. f7 Z  r: ^% B+ V( B1 t3 a3 @乖乖改名後~
- i( x, y& }# N, ^我們都會好好照顧你的~!!! o3 M, t4 X, u6 M9 ?
嘿嘿嘿

TOP

加入有很多好處喔~~* s" H' t, d+ V8 P
比方說你跑第一ㄉ話  全隊女生都會說. ]! j2 M; K, e* S2 p! M4 q
趴踢好棒

TOP

呵呵~我也想要來呀  可是我還有SN一群家人要交待ㄟ   我在想辦法吧

TOP

你就放心ㄉ來ㄅ   剩下ㄉ蒼蠅會處理   

TOP

加入拉~如果妳跑第一!銀跟神會說趴踢好神勇好棒喔!
# u  S* L5 L: l或者銀會說冷涼卡好

TOP