EnglishVersion(Click here)
分享

更改註冊形式

近來由於大陸廣告會員太多
2 m5 m1 V+ G2 v$ g1 A0 W% \8 _2 V4 S/ ~$ j) C8 k3 V% i
在本車隊論壇洗版,亂發文..等等情事' [) d5 p4 t5 M+ s" X% c

/ l0 b( g9 @6 C; W3 _  R6 F$ ?; p造成論壇運作上的困擾! |; P1 F7 W1 d$ w( L5 w
4 ?% {8 U+ @; L* K4 v3 t' E5 ]* Q8 H" n- [
因此本隊已決定用人工審核的方式! z$ A- p6 L! e  w9 \
' s0 f2 r# r) C# ^! \( r
來審核註冊用戶,以避免不必要的麻煩
% I9 I( H. y) U' D
; k* N5 v1 R3 |2 X3 k! P如造成新註冊會員的不便,請見諒. ]0 w- Z) b; d+ B% J/ e5 _3 l
# ~) s: F: V3 M/ \3 a1 v
論壇管理員基本上,每天晚上都會審核新用戶
; F  u$ ?8 d. m2 _8 M" P
% t) B* E5 M# p- l% b7 ]# W9 e) A若有遺漏,可至本論壇聊天室知會我們,請說明您的註冊id6 }# {/ t. H- v! ~& t3 V* ?5 z" Q

+ V8 j/ x1 E, X0 E3 @8 S; B# B本隊將會以最快速度通過新用戶的審核
* C8 L3 G% W0 v0 Y2 G5 ^( S" G8 j# B" Q" V+ W
謝謝合作!!

推推!!!  阿扁啊 加油啦=0="


TOP

TOP

TOP

TOP