EnglishVersion(Click here)
分享

TF 小黑爵Z7 & 銀天使Z7 評測視頻

CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

銀天使 過彎速度竟然輸道具車orz

CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

很穩

TOP

跑馬燈


CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

TOP

補一張完整的

TOP


TOP

哇~不塊是貝將
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

恭喜喔^^
雖然我也有 但是我沒拍下跑馬燈= =
而且我還可以組4台銀天使@@

TOP

4台...你抽太兇了吧="=
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP