EnglishVersion(Click here)
分享
我也醬覺得~
# [: ~' y  [* }% E. s+ W0 @: N/ j; w( X8 [# \3 E
他說這週末會把徽章重新整理
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

製作..自導..自演..  u. m& g: _% E/ R
喔不...{:1_10:}


TOP

哇哈哈哈
3 K" S+ a8 T$ R2 a大家加油喔~~
' g8 B' S2 L. k! @+ ?. C刺客也會拼~~~
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

這ㄇ多人... s5 S+ M$ S! i" s/ Q
還是都一樣1個人= =


TOP

喲..多ㄌ1ㄍ徽章嚕
" B9 F" K' w' y8 C1 y* ^* h/ Z% `蠅..多謝囉!!/ p4 ^& x; z: _% L% g/ y; u
; Q$ m+ A+ u8 S5 q: V
蠅..再去設計20張ㄉ..! `( K( ~9 m- {! R
30張ㄉ..徽章!!- j( u3 W7 i( m  v

+ Z7 U' J# m0 G+ w; Y: V這樣..比較有想衝ㄉ感覺


TOP

爸說設計  蒼蠅就馬上設計出來了
2 t" k  q3 V7 x% H7 C( Z2 ^/ p動作真快耶.......爸可以衝了!!/ O6 W4 S' f! L

TOP

哇...衝衝衝= =


TOP

阿爸~要刷下貝ㄉ紀錄吧

TOP

話說用抓地跑計時賽..............9 E* X) P" N. W8 E/ n
有一股淒涼感..............

TOP

那當然..
  \0 b. G& |6 R阿爸都先進百名地圖..
' Z/ v: D# p0 `9 h# J& ?
. k. C2 S: L5 Q1 ?2 F; T$ |- o到時就要衝名次ㄌ^^


TOP