EnglishVersion(Click here)
分享
好ㄟ~~很帥  不是爆音"8t"  是爆音趴踢唷 ~

TOP

好  你加入以後都不叫你8T  

TOP

8t~你要改名喔?
! D, N! v& H2 \( W1 D1 R1 Q3 r改成趴踢如何?不錯吧
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

8t~你要改名喔?
; _" W! Q8 P' N9 T' B, y. W! `% d$ R改成趴踢如何?不錯吧$ R: u* Q1 t5 ~" d& F* N
爆音銀蠅 發表於 2010-10-20 10:30

; U" f/ {6 }! x" p
( [" M# e! z3 X/ o你這老蒼蠅~~~~~~~真是太愛惹我生氣惹( L4 N% Y7 f5 v; C& c" H: u
我如果來這 就要活在你的"淫威"之下   當你的小弟 天天被你叫8t/ g& b7 g$ k) H5 }& p$ H
我才不要惹

TOP

哈哈~~不會啦!!!
- j, T5 ^3 v- |+ Y乖乖改名後~
4 n7 h6 v6 p% V6 q% w7 {我們都會好好照顧你的~!!
7 k; ^0 a4 B3 \6 P& [嘿嘿嘿

TOP

加入有很多好處喔~~6 L5 D7 K9 ?: E! Q" _
比方說你跑第一ㄉ話  全隊女生都會說
* G# x2 {! w' ]1 A) v, U趴踢好棒

TOP

呵呵~我也想要來呀  可是我還有SN一群家人要交待ㄟ   我在想辦法吧

TOP

你就放心ㄉ來ㄅ   剩下ㄉ蒼蠅會處理   

TOP

加入拉~如果妳跑第一!銀跟神會說趴踢好神勇好棒喔!6 h  g; p7 I6 V. W" w7 N  g9 j
或者銀會說冷涼卡好

TOP