EnglishVersion(Click here)
分享
好ㄟ~~很帥  不是爆音"8t"  是爆音趴踢唷 ~

TOP

好  你加入以後都不叫你8T  

TOP

8t~你要改名喔?
9 l# B* V' F6 m4 e" n# x改成趴踢如何?不錯吧
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

8t~你要改名喔?
; R7 v7 z* e& x* B) p) ]改成趴踢如何?不錯吧
. T7 `. E4 E0 U5 i4 A8 @爆音銀蠅 發表於 2010-10-20 10:30

' E1 A4 a( f6 T  ]+ M  h
  @# I) G" T1 l/ b  l2 j' M) v你這老蒼蠅~~~~~~~真是太愛惹我生氣惹9 a/ l0 _$ u' m  r6 |$ |. I0 i
我如果來這 就要活在你的"淫威"之下   當你的小弟 天天被你叫8t# h1 n) j2 J! e& g: i: L
我才不要惹

TOP

哈哈~~不會啦!!!' \; Q7 [+ ?2 y$ h. h1 {  |; M. T
乖乖改名後~
, N% |! g3 o% ]6 f% o我們都會好好照顧你的~!!
1 X* F, @' l$ s; R0 x9 Q5 ]% `嘿嘿嘿

TOP

加入有很多好處喔~~
. {" D1 }' t" R8 X: Y  r! U比方說你跑第一ㄉ話  全隊女生都會說) ?) E8 j- j+ n5 u' I# |) J, B2 E
趴踢好棒

TOP

呵呵~我也想要來呀  可是我還有SN一群家人要交待ㄟ   我在想辦法吧

TOP

你就放心ㄉ來ㄅ   剩下ㄉ蒼蠅會處理   

TOP

加入拉~如果妳跑第一!銀跟神會說趴踢好神勇好棒喔!2 I3 ~7 E7 o, m% t7 K; d5 F
或者銀會說冷涼卡好

TOP