EnglishVersion(Click here)
分享
好ㄟ~~很帥  不是爆音"8t"  是爆音趴踢唷 ~

TOP

好  你加入以後都不叫你8T  

TOP

8t~你要改名喔?2 J8 y( b7 w; }8 X  o
改成趴踢如何?不錯吧
CPU:i7-4790K
記憶體:32GB
HD:SSD1TB
VGA:NVIDIA(R) GeForce(R) GTX980 / 4GB
Intel Z97 Express Chipset

TOP

8t~你要改名喔?
9 C) I( I* b; Z3 r0 k改成趴踢如何?不錯吧% o! _+ [% Y& B
爆音銀蠅 發表於 2010-10-20 10:30

# C9 G* s5 a. H% q* Q, P7 x' w$ d6 q+ |/ |2 ^5 a: P5 W) m" D& W% H
你這老蒼蠅~~~~~~~真是太愛惹我生氣惹
% P8 U0 |3 e8 A6 s4 ~  k  {9 B( j我如果來這 就要活在你的"淫威"之下   當你的小弟 天天被你叫8t, _2 K: B0 Y# [' `: @
我才不要惹

TOP

哈哈~~不會啦!!!
' P$ Z1 B! j: N4 x乖乖改名後~6 g- P  n3 R& z! d" i& X
我們都會好好照顧你的~!!" h2 ?7 u, L# `& U5 e, a
嘿嘿嘿

TOP

加入有很多好處喔~~
" _% J; n: D+ I% D9 ~比方說你跑第一ㄉ話  全隊女生都會說
3 n. ~6 Q# _5 I, T1 N+ d趴踢好棒

TOP

呵呵~我也想要來呀  可是我還有SN一群家人要交待ㄟ   我在想辦法吧

TOP

你就放心ㄉ來ㄅ   剩下ㄉ蒼蠅會處理   

TOP

加入拉~如果妳跑第一!銀跟神會說趴踢好神勇好棒喔!
( J; ~7 b, W0 N5 Q3 C( L" |* a. I或者銀會說冷涼卡好

TOP